Regulamin
 1. Postanowienia ogólne

  Internetowy System Obsługi Klienta "KAMELEON" umieszczony na stronie internetowej kameleon.info.pl, jest prowadzony przez firmę "KAMELEON" z siedzibą w Zielonej Górze zwanym dalej Zleceniobiorcą.
  Dokument ten stanowi formę umowy pomiędzy "KAMELEON" a Klientem korzystającym z usług "KAMELEON".

  Zamówienia w KAMELEONIE mogą składać Klienci, którzy: - Posiadają dostęp do internetu, zarejestrowali się w systemie "KAMELEON". - Zapoznali się z treścią niniejszego regulaminu i go akceptują.

  "KAMELEON" zobowiązuje się nie udostępniać danych teleadresowych swoich Klientów osobom trzecim. Dane te są wykorzystywane jedynie w celu właściwego rozliczenia zleceń, dostarczenia ich pod właściwy adres, kontaktów niezbędnych przy realizacji zleceń oraz informowania kontrahentów o istotnych zmianach w ofercie oraz działań marketingowych. Klient akceptując Regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie informacji pocztą elektroniczną, w myśl Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 z 2002 r., poz. 1204 )

 2. Realizacja zamówień

  Terminy realizacji zamówień opisane na stronie "KAMELEON" podawane są w dniach roboczych. Przez dzień roboczy rozumie się każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni wolnych od pracy.

  Termin realizacji zlecenia liczy się od daty złożenia zlecenia w systemie "KAMELEON" oraz przesłania plików do druku. Termin realizacji wydłuża się o okres wynikający ze zmiany ustaleń lub wystąpienia przeszkód natury wyższej, niezależnych od Wykonawcy. W takim jednak przypadku Klient jest o tym fakcie informowany najpóĄniej w dniu maksymalnego terminu realizacji.

  Zleceniobiorca wymaga dostarczenia pliku komputerowego przygotowanego do druku wg specyfikacji zamieszczonej na stronie. Zleceniodawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych do druku prac, w tym także za wszelkie naruszenia praw osób trzecich. Zleceniodawca oświadcza, że przesłane prace są wolne od wirusów i nie spowodują awarii oprogramowania ani urządzeń komputerowych. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe przygotowanie plików do druku. Prace drukowane są w postaci, w jakiej zostały dostarczone do druku. Zleceniobiorca nie ma obowiązku wprowadzania poprawek i modyfikacji w plikach przesłanych przez Klienta, za wyjątkiem prac wykonywanych przez "KAMELEON"

  Plik dostarczony drogą internetową "KAMELEON" zobowiązuje się do skasowania po upływie dwóch tygodni od daty odbioru lub wysyłki pracy.

  Nośniki elektroniczne, na których dostarczane są prace nie są odsyłane do Klienta. Po upływie dwóch tygodni od realizacji zlecenia nośnik wraz z zawartością jest niszczony.

  Własność intelektualna Klienta zawarta w jego plikach przesłanych internetem do "KAMELEON" jest chroniona przed dostępem osób trzecich.

  Wysyłka realizowana jest przez pocztę lub firmę spedycyjną. Termin dostarczenia przesyłki przez firmę spedycyjną to 24 godziny (z wyjątkiem sobót,niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy). Koszt przesyłek materiałów do druku oraz wykonanych zleceń ponosi Zleceniodawca.Firma "KAMELEON" nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe w czasie transportu, nie ponosimy również odpowiedzialności za nieterminowość dostawców. Na życzenie i koszt Klienta przesyłka może zostać ubezpieczona. Materiały dostarczone na nasz koszt będą refakturowane. Prosimy o sprawdzenie stanu przesyłki w obecności doręczyciela, a w razie problemów o sporządzenie protokołu szkodowego z podpisem przewoĄnika.

 3. Ceny i Płatności

  Ceny opublikowane w cenniku na stronie kameleon.info.pl są cenami netto, do których doliczany jest podatek VAT w wysokości 22%.

  W chwili złożenia przez Klienta zlecenia w systemie "KAMELEON" powstaje automatycznie zobowiązanie finansowe z tytułu jego zrealizowania przez "KAMELEON", które zostanie zapłacone gotówką kurierowi przy dostawie, kartą płatniczą lub przelewem w przypadku firm, które uzyskały w "KAMELEON" możliwość odroczonego terminu płatności.

  Klienci dokonują płatności gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki. Stali Klienci posiadający przyznane przez firmę "KAMELEON" odroczone terminy płatności regulują swoje należności przelewem bankowym w terminie 7 dni od wystawienia faktury VAT. W przypadku nieterminowej płatności będą naliczane odsetki w wysokości 0,2% od kwoty brutto za każdy dzień zwłoki. Za datę płatności uważa się datę wpływu środków na konto.

  W szczególnych przypadkach "KAMELEON" może żądać od Klienta przedpłaty przed zrealizowaniem zamówienia.

 4. Reklamacje

  Prace w formie pliku elektronicznego drukowane są w postaci w jakiej zostały dostarczone przez Klienta. "KAMELEON" nie ma obowiązku sprawdzania, wprowadzania poprawek i modyfikacji.

  Klient oświadcza, że zdaje sobie sprawę z ograniczeń jakie narzuca druk offsetowy oraz druk cyfrowy i akceptuje ich konsekwencje, w tym niewielkie różnice kolorystyczne jakie mogą wystąpić w stosunku do obrazu obserwowanego na monitorze lub druku tej samej pracy na różnych maszynach. Różnice takie nie podlegają reklamacji.

  Reklamacje dotyczące niezgodności z zamówieniem muszą zostać zgłoszone w formie pisemnej w ciągu 48 godzin od otrzymania przesyłki. Powtórne wykonanie zlecenia lub zwrot zapłaty może nastąpić wyłącznie po zwróceniu Zleceniobiorcy całego zamówionego nakładu. Reklamacje wysyłane są kurierem GLS na koszt "KAMELON"

  Jeśli powodem reklamacji są różnice w kolorze w stosunku do oczekiwań - warunkiem dochodzenia reklamacji jest dostarczenie przed drukiem odbitki próbnej (Proof, Cromalin itp.).

  Reklamacje dotyczące jakości druku w przypadku jeśli nie zostanie przesłane 100% reklamowanego nakładu, będą rozpatrywane negatywnie.

  W ciągu 7 dni roboczych od otrzymania przez "KAMELEON" reklamowanego nakładu, reklamacja zostanie rozpatrzona, a pracownik "KAMELEON" poinformuje Klienta o sposobie jej rozwiązania.

  W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji Klient poniesie koszty dostarczenia oraz ponownego wysłania reklamowanego towaru.

  Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie muszą być zgłoszone w momencie odbioru towarów. Odbiorca zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem firmy spedycyjnej i niezwłocznie powiadomić o tym pisemnie "KAMELEON" Reklamacje nie spełniające podanej procedury nie będą uwzględniane.

Klient rejestrując się w systemie Kameleon zgadza się na powyższe zasady współpracy.